10 okt

Våldsamma konflikter mellan kriminella gäng och nätverk har under det senaste årtiondet blivit ett allt större problem i Sverige. När svenska politiker debatterar möjliga åtgärder för att vända utveckling pekar de ofta på Danmark. Mycket av det som föreslås är inspirerat av lagändringar som genomförts där, som del i de särskilda reformpaketen som kallas för ”Bandepakke”.

Vid höstpuben den 10 oktober närvarade kriminologen David Sausdal och berättade om den kriminalpolitiska utvecklingen i Danmark. David Sausdal är docent och biträdande universitetslektor i Sociologi vid Lunds universitet. I sin nuvarande forskning fokuserar han på förhållandet mellan gränsöverskridande brottslighet och polisutveckling i det moderna samhället.